Photo Gallery

Salon series No. 67 2020

Sakura Matsuri 2018

Salon Series No. 61 – Children’s Workshop

2017 Sakura Matsuri

Odori-zome (New Year Dance) 2016

Photo credit: Larry Thompson.

2015 Sakura Matsuri

Photo credit (photo on far right): Samira Boudou, Epoch Times.

2014 Sakura Matsuri

2014 Odori-zome

15th Anniversary Salon Series Concert 10/19/2013

“Gion Shoja” with Yoshi Amao, choreographed by Sachiyo Ito Photo credit: Larry Thompson.

2012 Odori-zome

2011 Sakura Matsuri

2011 Odori-zome

    No Twitter Messages.